Opatření pro sběr a recyklaci v České Republice

English| Čeština

Recyklační zařízení IDEXX v České republice

Podle vyhlášky č. 352/2005 o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (OEEZ) musí společnosti IDEXX pro zařízení, která od společnosti IDEXX zakoupíte po 13. srpnu 2005, poskytnout opatření pro sběr, zpracování, recyklaci a obnovu OEEZ, které váš nový nákup rovnocenně nebo podobně nahrazuje. Staré zařízení, které je nahrazeno vaším novým nákupem od společnosti IDEXX se označuje za historický OEEZ.

Podle vyhlášky č. 352/2005 musí společnost IDEXX rovněž poskytnout opatření pro sběr, zpracování, recyklaci a obnovu jakéhokoli nového elektrického a elektronického zařízení, které od ní zakoupíte po 13. srpnu 2005, když se nakonec toto nové zařízení stane odpadem. Toto zařízení se označuje jako nový OEEZ.

Ceny výrobků společnosti IDEXX jsou konkurenčněschopné. Jakékoli nové zvýšení provozních nákladů pro výrobce, jako je společnost IDEXX, se obvykle promítne ve zvýšení ceny výrobku. Místo zvyšování cen svých výrobků se však společnost IDEXX rozhodla, že se o tyto nové náklady na ochranu životního prostředí podělí přímo se svými zákazníky. Věříme v transparentnost vůči vám, pokud jde o jakékoli nové náklady týkající se ochrany životního prostředí, které musí naše výrobky splňovat.

Náš přístup ke sdílení těchto nových nákladů na ochranu životního prostředí je následující:

  • společnost IDEXX platí náklady na zpracování, recyklaci a obnovu OEEZ, aby splnila cíle stanovené českými předpisy;
  • společnost IDEXX platí náklady na správu dat a podávání hlášení České agentuře pro ochranu životního prostředí, aby prokázala dodržování všech administrativních požadavků českých předpisů;
  • vy platíte za přepravu svého OEEZ do recyklačního zařízení určeného společností IDEXX v České republice.
    Společnost IDEXX uzavřela smlouvu o recyklaci se sítí European Advanced Recycling Network (EARN, Evropská síť pro pokročilou recyklaci) a bude platit jakékoli náklady na zpracování, recyklaci a obnovu zařízení po příjezdu do recyklačního zařízení EARN v České republice. Všechna nová OEEZ, která vznikají nákupem výrobků společnosti IDEXX, jsou klasifikována jako bezpečný odpad.

Recyklační zařízení EARN v České republice je:

Recyklační zařízení Telefonní číslo Internetová stránka
Retela +420 224 910 402 retela.cz/

Oznámení pro zákazníky
Náklady na sběr OEEZ společnosti IDEXX

Zákazník je v souladu se směrnicí Evropského společenství č. 2002/96/ES a příslušným národním zákonem do rozsahu, který připouští příslušný národní zákon, výhradně odpovědný za náklady na sběr a dodání nového OEEZ a/nebo historického OEEZ na adresu recyklačního zařízení uvedenou společností IDEXX. Totéž platí pro elektrická a elektronická zařízení (EEZ) uvedená společností IDEXX na evropský trh po 13. srpnu 2005 (nové OEEZ) i pro všechna EEZ uvedená na evropský trh před 13. srpnem 2005 (označovaná jako historické OEEZ), která se stanou odpadem v důsledku zakoupení nového EEZ od společnosti IDEXX po 13. srpnu 2005. Pokud zákazník dál prodá EEZ od společnosti IDEXX třetí straně, musí zajistit, aby byl tento odstavec zahrnut do písemného smluvního ujednání, kterým se řídí daný prodej třetí straně. Zákazník souhlasí s tím, že společnost IDEXX, její prodejce a distributory a jejího určeného poskytovatele pro dodržování programu – ENVIRON B2B WEEE nebo jiného poskytovatele pro dodržování programu, kterého může společnost IDEXX čas od času určit – odškodní, bude je chránit a zbaví je odpovědnosti vůči všem nárokům a výdajům, včetně přiměřených poplatků právních zástupců, které jsou způsobeny tím, že zákazník plně nedodržel své povinnosti podle tohoto odstavce.

Zařízení třetích stran

S ohledem na nástroje nebo jiná zařízení třetích stran prodávaná společností IDEXX, která však nenesou značku IDEXX, si prosím prostudujte seznam zařízení na „stránce označení recyklace“. Je-li toto zařízení na této stránce v seznamu uvedeno, za poskytnutí pokynů k recyklaci odpovídá společnost IDEXX. Není-li toto zařízení na této stránce v seznamu uvedeno, za poskytnutí jakýchkoli požadovaných pokynů k recyklaci odpovídá třetí strana (výrobce nebo distributor výrobce ve vaší zemi). Zařízení, za která odpovídá třetí strana, mimo jiné zahrnují tiskárny a počítače. Chcete-li získat pokyny k recyklaci těchto zařízení, navštivte internetovou stránku příslušného výrobce zařízení nebo jinak kontaktujte daného výrobce. Společnost IDEXX nenese odpovědnost za recyklaci těchto zařízení třetích stran a uživatel těchto zařízení souhlasí s tím, že společnost IDEXX, její prodejce a distributory odškodní, bude je chránit a zbaví je odpovědnosti vůči všem nárokům a výdajům, včetně přiměřených poplatků právních zástupců, které jsou způsobeny recyklací těchto zařízení.