Opatrenia týkajúce sa zberu a recyklácie na Slovensku

English | Slovenčina

Recyklačné zariadenia IDEXX na Slovensku

V zmysle zákona 733/2004, ktorým sa transponuje smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach na Slovensku, musí spoločnosť IDEXX v prípade zariadení zakúpených od spoločnosti IDEXX po 13. auguste 2005 zabezpečiť zber, spracovanie, recykláciu a zhodnocovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré váš nový zakúpený produkt rovnocenne alebo podobne nahrádza. Staré zariadenie, ktoré váš nový produkt zakúpený od spoločnosti IDEXX nahrádza, sa označuje ako historický OEEZ.

V zmysle zákona 352/2005 musí spoločnosť IDEXX takisto zabezpečiť zber, spracovanie, recykláciu a zhodnocovanie akéhokoľvek nového elektrického a elektronického zariadenia zakúpeného od spoločnosti IDEXX po 13. auguste 2005, keď sa nové zariadenie napokon stane odpadom. Tento odpad sa označuje ako nový OEEZ.

Produkty IDEXX sú konkurencieschopné vďaka veľmi priaznivým cenám. Akékoľvek nové zvýšenie prevádzkových nákladov pre výrobcov, ako je spoločnosť IDEXX, sa zvyčajne odrazí vo zvýšení ceny produktu. Namiesto zvýšenia cien našich produktov sme sa však v spoločnosti IDEXX rozhodli, že si tieto nové náklady na ochranu životného prostredia rozdelíme priamo s našimi zákazníkmi. Považujeme za dôležité, aby sme k vám boli otvorení, čo sa týka akýchkoľvek nových nákladov spojených s ochranou životného prostredia, s ktorými sa musia naše produkty vyrovnať.

Navrhujeme preto nasledujúci prístup k rozdeleniu týchto nových nákladov spojených s ochranou životného prostredia:

  • spoločnosť IDEXX zaplatí náklady na spracovanie, recykláciu a zhodnocovanie OEEZ v záujme splnenia cieľov stanovených v slovenských predpisoch,
  • spoločnosť IDEXX zaplatí náklady na správu údajov a podávanie správ Slovenskému úradu na ochranu životného prostredia na preukázanie súladu so všetkými administratívnymi požiadavkami slovenských predpisov,
  • vy zaplatíte za dopravu vášho OEEZ do recyklačného zariadenia na Slovensku, určeného spoločnosťou IDEXX.

Spoločnosť IDEXX uzavrela zmluvu o recyklácii s Európskou rozšírenou recyklačnou sieťou (EARN) a bude hradiť všetky náklady na spracovanie, recykláciu a zhodnocovanie zariadenia pri príchode do recyklačného zariadenia EARN na Slovensku. Všetky nové OEEZ, ktoré vzniknú po nákupe produktov IDEXX, sa budú klasifikovať ako odpad, ktorý nie je nebezpečný.
Recyklačné zariadenie EARN na Slovensku je:

Recyklačné zariadenie Telefónne číslo Webová stránka
Slovenská agentúra pre elektroodpad (SEWA) +421 (0) 2 4910 6811 www.sewa.sk

Oznámenie pre zákazníkov
Náklady na zber OEEZ IDEXX

V rozsahu povolenom platným vnútroštátnym právnym poriadkom je zákazník výhradne zodpovedný za náklady na zber a doručenie nového EEZ a/alebo historického OEZZ na adresu recyklačného zariadenia určeného spoločnosťou IDEXX, v súlade so smernicou Európskeho spoločenstva 2002/96/ES a platným vnútroštátnym právnym poriadkom. To sa týka elektrických a elektronických zariadení (EEZ), ktoré spoločnosť IDEXX uviedla na európsky trh po 13. auguste 2005 (nové EEZ), ako aj všetkých EEZ uvedených na európsky trh pred 13. augustom 2005 (označované ako historické OEEZ), ktoré sa stali odpadom v dôsledku zakúpenia nového EEZ od spoločnosti IDEXX po 13. auguste 2005. Ak zákazník znovu predá EEZ IDEXX tretej strane, zákazník musí zabezpečiť, aby bol tento odsek začlenený do písomnej zmluvnej dohody o jeho predaji tretej strane. Zákazník súhlasí, že spoločnosť IDEXX, jej predajcov, distribútorov a jej poskytovateľa určeného systému dodržiavania súladu ENVIRON B2B OEEZ alebo poskytovateľa iného systému dodržiavania súladu, ktorý spoločnosť IDEXX môže priebežne určiť – odškodní, bude brániť a nedovolí poškodiť akýmikoľvek nárokmi a výdavkami, vrátane primeraných nákladov na právne zastúpenie, ktoré vzniknú na základe nesplnenia všetkých povinností zákazníka v rámci tohto odseku.

Zariadenie tretej strany

Pokiaľ ide o zariadenia tretej strany alebo iné vybavenie, ktoré predáva spoločnosť IDEXX, ale nejde o produkty značky IDEXX, pozrite si zoznam zariadení na „strane označenia recyklácie“. Ak je zariadenie uvedené v zozname na tejto strane, potom za poskytnutie pokynov týkajúcich sa recyklácie zodpovedá spoločnosť IDEXX. Ak zariadenie nie je uvedené na tejto strane, potom za poskytnutie pokynov týkajúcich sa recyklácie zodpovedá tretia strana (výrobca alebo distribútor výrobcu vo vašej krajine). Zariadenie, za ktoré zodpovedá tretia strana, zahŕňa okrem iného tlačiarne a počítače. Ak chcete získať pokyny týkajúce sa recyklácie pre toto zariadenie, navštívte príslušnú webovú stránku výrobcu daného zariadenia, alebo kontaktujte tohto výrobcu iným spôsobom. Spoločnosť IDEXX nezodpovedá za recykláciu tohto zariadenia tretej strany a používateľ tohto zariadenia súhlasí, že spoločnosť IDEXX a jej predajcov a distribútorov odškodní, bude brániť a nedovolí poškodiť akýmikoľvek nárokmi a výdavkami, vrátane primeraných nákladov na právne zastúpenie, ktoré vzniknú z recyklácie týchto predmetov.