Hoe is de inzameling en recycling van onze producten georganiseerd in Nederland

English | Nederlands

De regelgeving met betrekking tot het beheer van afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) in Nederland is uitgewerkt in het Besluit van 1 januari 2005. Conform dit besluit is IDEXX verantwoordelijk voor het verstrekken van regelingen voor de inzameling, verwerking, recycling en terugwinning van de volgende apparatuur:

  • Elektrische en elektronische apparatuur die u hebt gekocht van IDEXX vóór 13 augustus 2005 (hierna afgekort als historische AEEA) en die vervangen wordt door een nieuw apparaat gekocht van IDEXX; en eventuele nieuwe elektrische en elektronische apparatuur die u koopt van IDEXX na 13 augustus 2005, wanneer deze nieuwe apparatuur uiteindelijk afval wordt (aangeduid als nieuwe AEEA).
  • Voor alle andere afgedankte elektrische en elektronische apparatuur gekocht vóór 13 augustus 2005 die wordt vervangen door een elektrisch en elektronisch apparaat van IDEXX, is de milieuvriendelijke verwijdering van deze andere apparatuur de verantwoordelijkheid van de klant.
  • De producent draagt zorg voor de financiering van het beheer van afgedankte, door hem geproduceerde elektrische en elektronische apparatuur, niet zijnde afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van particuliere huishoudens, voorzover het apparatuur betreft die na 13 augustus 2005 op de markt is gebracht, op grond van artikel 12, eerste lid, van de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur.

IDEXX is een milieubewust bedrijf. Onze aanpak om deze nieuwe milieukosten met u te delen is als volgt:

  • IDEXX betaalt voor de kosten van verwerking, recycling en hergebruik van het afgedankte apparaat om daarmee te voldoen aan de vereisten van het decreet.
  • U betaalt voor het verzenden van het afgedankte apparaat aan de door IDEXX aangewezen verwerker in Nederland.
  • IDEXX betaalt voor de kosten van de adminstratie en rapportage aan het ministerie van VROM waarmee ook wordt aangetoond dat we voldoen aan de wettelijke vereisten.

IDEXX heeft een recycling contract gesloten met European Advanced Recycling Network (EARN) en zal de kosten dragen voor de recycling en het hergebruik van de apparaten na ontvangst bij de EARN vestiging in Nederland. Al het nieuwe afval dat ontstaat na aanschaf van een IDEXX product kan als niet gevaarlijk afval worden geclassificeerd.

Het is uw verantwoording om de inzameling en het verzenden aan EARN te regelen en de daaraan verbonden kosten te betalen. 

Gebruik de volgende link om inzameling en transport van AEEA aan te vragen: https://b2btool.earn-service.com/idexx-parcel/parcelselect.

Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met EARN via e-mail: office@earn-service.com.


Mededeling aan Klanten
Kosten voor het inzamelen van AEEA van IDEXX

Tot in hoeverre toegestaan op basis van de geldende nationale wetgeving, is de klant volledig verantwoordelijk voor de kosten van het ophalen en afleveren van de nieuwe elektrische en elektronische apparatuur (Electrical and Electronic Equipment, EEE) en/of gebruikte afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) op het adres van het recyclingbedrijf dat door IDEXX verstrekt wordt, conform de richtlijn 2002/96/EG van de Europese Gemeenschap en geldende nationale wetgeving. Dit is zowel van toepassing op elektrische en elektronische apparatuur (EEA) die door IDEXX op de Europese markt is gebracht na 13 augustus 2005 (Nieuwe EEA) als op alle EEA die op de Europese markt is gebracht vóór 13 augustus 2005 (genoemd Historische AEEA) en die afval wordt als gevolg van de aanschaf van Nieuwe EEA van IDEXX na 13 augustus 2005. Als de klant EEA van IDEXX wederverkoopt aan derden, garandeert de klant dat deze paragraaf opgenomen wordt in een schriftelijke contractuele overeenkomst die de verkoop aan de derde partij bepaalt. De klant gaat ermee akkoord IDEXX, haar wederverkopers en distributeurs, en haar gespecificeerde nalevingsprogramma (‘ENVIRON B2B WEEE Scheme’ of een ander dergelijk nalevingsprogramma dat IDEXX van tijd tot tijd kan specificeren) schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle claims en onkosten, waaronder redelijke kosten voor juridische bijstand, die ontstaan doordat de klant verzuimt diens in deze paragraaf genoemde verplichtingen volledig na te komen.

Apparatuur van derden

Met betrekking tot instrumenten en andere apparatuur van derden die verkocht zijn door IDEXX maar niet de merknaam IDEXX dragen, raadpleeg de productlijst op de webpagina “Recyclinglabel” voor uw land. Indien de apparatuur in de productlijst op die pagina wordt genoemd, is IDEXX verantwoordelijk voor het verstrekken van recyclinginstructies. Wordt de apparatuur niet op die pagina genoemd, dan is een derde partij (ofwel de fabrikant ofwel de distributeur van de fabrikant in uw land) verantwoordelijk voor het verstrekken van recyclinginstructies. Onder apparatuur waarvoor een derde partij verantwoordelijkheid draagt, vallen onder andere printers en computers. Bezoek voor recyclinginstructies voor deze apparatuur de website van de betreffende apparatuurfabrikant of neem anderszins contact op met die fabrikant. IDEXX is niet verantwoordelijk voor het recyclen van dergelijke apparatuur van derden, en de gebruiker van die apparatuur gaat ermee akkoord IDEXX en haar wederverkopers en distributeurs schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle claims en onkosten, waaronder redelijke kosten voor juridische bijstand, die het recyclen van deze apparatuur met zich meebrengt.